Radiové moduly WL-XXX

radiový modul WL-XXX

Charakteristika

  • Komunikace ve volném pásmu 868 MHz pomocí technologie LoRa
  • Dosah až 5 km ve volném terénu, v zástavbě stovky metrů
  • Až 16 WL-XXX modulů v jedné lokální síti se stanicí typu H7 nebo neomezený počet modulů v externí veřejné síti LoRa
  • Variantní provedení modulů podle typu vstupního signálu (pulsy, 4-20 mA, 0-2 V, teplotní čidlo Pt100, sběrnice RS485,...)
  • Až 12 přenášených kanálů jedním WL modulem pod protokolem FINET
  • Zabudovaný obvod pro řízené napájení připojených čidel v rozsahu 6-15 V DC
    Přes rozhraní RS485 připojit externí moduly s binárními vstupy a výstupy
  • Až 6 let provozu bez výměny baterie
  • Nízké pořizovací i provozní náklady

Základní popis

Radiové moduly WL-XXX používají technologii LoRa a jsou určeny pro bezdrátový sběr dat z mnoha různých čidel a senzorů do centrální databáze na internetu (služba CloudFM). Datové přenosy mohou být realizovány buď přímo prostřednictvím stávající radiové sítě LoRa nebo přes lokální senzorickou síť postavenou kolem telemetrické stanice (M4016-G3, H3, H7, Q2, ...) vybavené GSM/GPRS komunikačním modulem.

Lokální senzorická síť

Výstavba lokální radiové sítě zřizované kolem jedné telemetrické stanice typu H7 nebo M4016 vyžaduje  použití základnového radiového modulu WL-BASE. Tento modul může sbírat data až z 16  WL modulů a s telemetrickou stanicí komunikuje po kabelu přes  sběrnici RS485 pod protokolem FINET. Počet modulů v jedné síti lze zvýšit až na 32 za předpokladu, že každý modul bude mít nastaven pouze 1 měřící kanál.

Prostřednictvím konfiguračního SW jsou parametry lokální radiové sítě plně uživatelsky nastavitelné (výběr měřících kanálů snímače, velikost napájecího napětí pro snímače, prodleva mezi zapnutím napájecího napětí snímače a měřením, ...).

 

 

Radiový modul WL-XXX

 

Měřící a diagnostické kanály

Jeden radiový modul WL-XXX může přenášet až 12 měřících nebo diagnostických kanálů podle typu připojeného snímače (z důvodu omezeného počtu vstupů se větší počet přenášených kanálů  může uplatnit jen u modulů WL-X-485).

Čtyři volitelné diagnostické kanály monitorují proudovou spotřebu připojeného snímače, velikost napájecího napětí vestavné baterie nebo intenzitu radiového signálu. 

Rozdělení radiových modulůRadiový modul WL-XXX

Radiové moduly se dělí podle zpracovávaného typu vstupních signálů:

WL-PI2 moduly se 2 pulsními vstupy (OPTO a REED snímače u vodoměrů, srážkoměry, …)

WL-AI2 (AU2) moduly se 2 vstupy 4-20 mA nebo 0-2 V (průtokoměry, snímače hladiny, …)

WL-485 moduly se sběrnicí RS485 (snímače US1200 až US4200, převodníky TEP06, RVT nebo vstupně-výstupní moduly DV a DV3)

WL-RVT modul pro přímé připojení snímače teploty a vlhkosti vzduchu (RVT11)   

WL-RTD modul s odporovým vstupem pro teplotní senzor Pt100

WL-TM4 modul se 4 vstupy pro připojení půdních tenzometrů

Systém napájení

Radiové moduly se dodávají v provedení s bateriovým napájením (moduly WL-XXX-B) nebo v provedení pro externí napájení ze zdroje 12 až 24 VDC (moduly WL-XXX-E). Doba provozu bateriově napájeného modulu závisí na nastavené četnosti měření a na typu připojeného snímače a může dosahovat 10 a více let.

Měřící snímače nebo čidla se ke vstupním svorkám  radiových modulů připojují kabelem, po kterém mohou být tyto snímače i napájeny. Z důvodu zachování vysokého krytí jsou kabely do modulu přivedeny skrze kabelové vývodky. K jednomu radiovému modulu lze připojit  nejvýše 2 kabely od čidel nebo snímačů.

Bateriově napájené moduly WL-XXX-B obsahují vyměnitelnou lithiovou baterii 3,6V/18Ah, která slouží i pro napájení připojených snímačů. Velikost napájecího napětí pro připojené snímače je programově nastavitelná v rozsahu 6 až 15 V DC. Nastavitelná je také prodleva mezi zapnutím napájení a prvním odečtem změřené hodnoty, kterou vyžadují některé typy snímačů.

Externě napájené moduly WL-XXX-E vyžadují externí napájecí napětí 11 až 28 VDC a i u těchto modulů je napájení čidel nastavitelné v rozsahu 6 až 15 VDC.

Pracovní frekvence a dosah

Radiové moduly pracují ve volném frekvenčním pásmu 868 MHz s dosahem ve volném terénu až 5 km. V budovách klesá dosah na stovky metrů.

Přenášení binárních povelů a stavů

Pro přenášení binárních hodnot a vzdálené ovládání technologie lze k radiovému modulu WL-485 připojit některý z externích vstupně výstupních modulů. Modul DV obsahuje 6 relé a 16 binárních vstupů, modul DV3 má 3 relé a 6 binárních vstupů. 

Konfigurace a nastavení

Parametrizace radiových modulů probíhá automaticky z připojené řídící jednotky H7 prostřednictvím základnového modulu WL-BASE. Je-li základnový modul připojen ke starší záznamové jednotce M4016 nebo jsou-li data přenášena pomocí stávající sítě LoRa, pak je potřeba základní konfiguraci WL modulu provést místně pomocí dodávaného SW vybavení. 

Technické parametry

Počet přenášených měřících a diagnostických kanálů: až 12 kanálů / WL modul

Počet radiových modulů v jedné lokální  síti:  max 16 (max 32 modulů při přenosu 1 měřícího kanálu / modul)

Komunikační frekvence: ISM pásmo 868 MHz

Vysílací výkon: 25 mW, SMA  anténní konektor pro připojení externí antény

Dosah ve volném terénu: až 5 km

Pulsní vstupy (WL-PI2, WL-PI2-485): aktivní úroveň: L (H>10 kOhmů, L<1 kOhmů, I<1 mA), četnost pulsů: max 20 Hz

Proudové vstupy (WL-AI2, WL-AI2-485): měřící rozsah: 0(4)..20 mA, vstupní odpor: 100R, rozlišení ADC: 24 bit

Napěťové vstupy (WL-AU2, WL-AU2-485): měřící rozsah: 0..2 V, rozlišení ADC: 24 bit

Odporový vstup (WL-RTD, WL-RTD-485): Pt100, čtyřvodičové připojení, rozlišení 0,01°C (-50 °C  až  +100 °C)

Sériová komunikační sběrnice: RS485, komunikační protokol FINET (Modbus RTU), rozsah adres 1 .. 255

Napájecí napětí WL-BASE: Un: 10 až 16 V DC, max proudový odběr: 100 mA

Mechanické rozměry (včetně kabelových vývodek): 175 mm x 65 mm x 41 mm

Hmotnost: 380 g

Krytí: IP67    

Dokumentace: 
Datasheet
Soubory ke stažení: 
Ceníky
Datasheet
E2
Datasheet
H7
Datasheet
Datasheet
Q2
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet