Dobré zprávy obrazem

Monitorování životního prostředí

Monitorování životního prostředí

Malé telemetrické stanice STELA mohou sledovat hladinu spodní vody a další veličiny po dobu několika roků bez výměny napájecích baterií při současném každodenním předávání změřených dat do databáze na serveru.

Monitorování životního prostředí

Monitorování životního prostředí

Několik desítek stanic založených na telemetrických jednotkách M4016 monitoruje kvalitu a množství vody v horských říčkách a potocích pro Správou NP a CHKO Šumava, PřF UK v Praze, Agenturu ochrany přírody a další instituce.

Monitorování životního prostředí

Monitorování životního prostředí

Nabízíme univerzální telemetrické stanice pro sledování kvalitativních i kvantitativních parametrů povrchových a podzemních vod spolu s velkým počtem čidel a senzorů. Grafická a tabulková vizualizace naměřených dat na serveru, exporty dat ze serveru do PC klienta.

Monitorování životního prostředí