Dispečink přístupný přes internet

Pořízením některé naší  telemetrické stanice, ať se jedná o nejvýkonnější typy H7-G, Q2-G, M4016-G3 nebo o jednodušší STELU či malý HYDRO-LOGGER H1, odpadá jejímu provozovateli starost se zřizováním dispečerského pracoviště, protože spolu se stanicí nabízíme datahosting na našem serveru spojený s mnoha funkcemi obvyklými u dispečerských programů.

V současné době datahosting využívá více než 600 organizací a jednotlivců a je do něho zapojeno více než 5.000 našich telemetrických stanic.

Dispečink přístupný přes internet

Mezi charakterické služby serveru spojené s datahostingem patří:

 • Přístup k datům přes webový prohlížeč z kteréhokoliv PC připojeného k internetu nebo v terénu prostřednictvím mobilního telefonu s internetovým připojením. Oprávněný klient se přihlašuje svým heslem a z důvodu bezpečnosti je server provozován pod zabezpečeným protokolem.
 • Oprávněným klientům systém prostřednictvím webového prohlížeče generuje grafy a tabulky za vybrané časové období. Speciální funkce umožňují vytváření tisknutelných přehledových tabulek, vyhledávají denní minimální hodnoty průtoku apod.
 • Dispečink přístupný přes internet Možnost konfigurace úvodní obrazovky stanice dovoluje zvolit klientovi typy grafů, zobrazované časové období, počet grafů na obrazovce atd. na začátek grafů lze zařadit také fotografii pro rychlejší a bezpečnější orientaci na serveru při větším počtu používaných stanic.
 • Systém dovoluje vytváření časově omezených grafů pro volný přístup klientů přes internet (služba pro pracovníky servisu, starosty apod.). Specialitou jsou dvoudenní grafy vhodné pro zobrazování na displejích mobilních telefonů.
 • Automaticky vygenerované grafy lze rozesílat na jiné servery v internetu nebo je na vyžádání jiného servery znovu jinak vygenerovat a odeslat.
 • Vybraná data lze exportovat ze serveru do tabulkových procesorů oprávněných klientů.
 • Příjem dat z telemetrických stanic probíhá paralelně pod TCP/IP protokolem. Programové vybavení serveru umožňuje téměř naráz přijímat data ze všech měřících stanic a ta ukládat do databáze na serveru.
 • Ihned po ukončení přenosů lze data automaticky exportovat na servery dalších uživatelů. Exporty probíhají v nastavitelném intervalu od 15 min až 1 za den.
 • Oprávněný klient může vytvářet virtuální stanice obsahující skutečné kanály reálných měřících stanic. Tato volba je vhodná například pro součty průtoků získaných z více samostatných stanic. Jednotlivé kanály virtuální i skutečné stanice lze vzájemně porovnávat, sčítat, průměrovat, počítat rozdíl apod.
 • Systém dovoluje oprávněným klientům provádět konfiguraci vybraných parametrů měřících stanic prostřednictvím webového prohlížeče.
 • Systém může rozesílat e-mailové zprávy týkající se událostí přenesených ze stanic na server (porucha senzoru, výpadek externího napájení, nízké napětí akumulátoru, dosažení přednastavených limitních hodnot, …). Pomocí e-mailu lze také upozornit vybrané adresáty na chybějící datový přenos, protože speciální služba serveru sleduje četnost datových relací ze stanice na server a při prodloužení intervalu mezi přenosy nad nastavenou mez upozorní uživatele.
 • Systém automaticky kontroluje kredity předplacených SIM karet.
 • Datahosting lze po zakoupení programového vybavení provozovat samostatně na vlastním serveru.

Náklady na provoz

Datahosting je zpoplatněn částkou 100,- Kč stanici / měsíc. Vodárenským společnostem a uživatelům s více stanicemi poskytujeme individuální a mnohdy značné slevy. Uživatelé s větším počtem stanic napojených na datahosting mají zpoplatněno jen prvních 20 stanic a zbývající stanice mají datahosting zdarma. 

Provozní náklady za datové přenosy závisí na množství přenášených dat a typu použité SIM karty. U paušálních SIM karet jsou provozní náklady za GPRS datové přenosy nižší než u předplacených SIM karet díky nižší ceně za přenesená data (obvykle 0,03 Kč/kB na rozdíl od 0,07 Kč za kB u předplacených SIM karet). U mnoha stanic jsou pak náklady za GPRS datové přenosy nižší než 10,- Kč za měsíc. K tomu je však potřeba připočíst pravidelné paušální platby a platby za odeslané SMS zprávy.

Celkové provozní náklady se skládají z nákladů za datahosting a z plateb za datové přenosy.

Nabídka na zapůjčení SIM karty

Společnost FIEDLER-MÁGR nabízí uživatelům našich přístrojů spolu se stanicí i dlouhodobé zapůjčení paušální SIM karty s tarifem M2M společnosti Telefonica O2 za zvýhodněný měsíční paušál 40,- Kč. V ceně paušáluje zahrnut i objem 1 MB volných dat, který pokrývá u naprosté většiny stanic předávajích data na server 1x až 4x denně měsíční požadavek na datové přenosy.

Kompatibilita s dispečinky vodárenských společností

Provozuje-li uživatel našich telemetrických stanic svůj vlastní stávající dispečink a chce v něm zpracovávat i data z těchto stanic, pak lze po každé datové relaci ze stanice na náš server vytvořit na tomto serveru datový soubor a ten automaticky odeslat na server uživatele, kde budou tato data zařazena do stávající databáze dispečinku. Touto formou provozujeme sběr dat pro mnoho vodárenských organizací vybavených například dispečinky od firmy GDF s.r.o.

Dokumenty: 
Prezentace
Ceníky
Datasheet
H1
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet