Monitorování úniků vody

Námi dodávaný systém sběru dat z vodoměrů dovoluje automatické vyhodnocování nadměrných odběrů nebo Monitorování úniků vody, vodoměr, minimum. varování velkých poruch na vodovodním řadu, pozvolně se rozvíjejících poruch či zapomenutých otevřených kohoutů.

Všechny mimořádné ztráty vody mohou být odhaleny kombinací rozdílných vyhodnocovacích metod:

  1. Kontrolou překročení okamžitého průtoku nad nastavenou mezní hodnotu
  2. Výpočtem klouzavých průměrů
  3. Porovnáváním nočních minimálních průtoků

Telemetrické stanice STELA, M4016-G3 i HYDRO-LOGGER H1 obsahují programové procedury, které průběžně vyhodnocují první dva body výše uvedeného seznamu:

Detekce velké poruchy nebo krátkodobého mimořádného odběru

Monitorování úniků vody, nastavení varovných SMS

Při překročení okamžitého průtoku nad nastavenou mez rozešlou tyto přístroje varovné SMS na přednastave  ná tele  fonní čísla a po dobu trvání zvýšeného odběru mohou zároveň ve zkráceném intervalu předávat data do databáze na serveru.  Varovné SMS lze odstupňovat podle dosažené mezní hodnoty a odesílat je tak různým skupinám adresátů podle závažnosti vzniklé události. Na základě dosažení přednastavených hodnot okamžitého průtoku lze rovněž rozesílat e-mailové zprávy také ze serveru.

Detekce poruchy střední velikosti

Ve stanicích počítaný klouzavý součet může napomoci včas upozornit provozovatele na nově se utvořenou poruchu nebo koncového spotřebitele na zapomenutý otevřený kohout. Princip detekce spočívá v obsazení volných záznamových kanálů v telemetrických stanicích výpočtem klouzavých součtů za různě dlouhá časová období a rozesláním varovných SMS, dojde-li k překročení proteklých objemů nad přednastavené množství. Jednotlivé kanály mohou registrovat klouzavý součet například za 2 hodiny, 6 hodin a 12 hodin. Varovné SMS budou aktivovány, dojde-li k překročení proteklého množství za některé časové období nad nastavenou hodnotu. Každému časovému intervalu lze samozřejmě přiřadit jinou mezní hodnotu.

Porovnávání nočních minimálních průtoků

Poslední Monitorování úniků vody, statistika nočních průtoků vyhodnocovací metodu z předchozího seznamu neprovádí stanice, ale zajišťuje ji programové vybavení serveru. Metoda porovnávání nočních minimálních průtoků může odhalit postupně se vyvíjející poruchu vodovodního řadu. Programové vybavení serveru automaticky vyhledává v databázi denní minimální průtok daného kanálu a uloží jej do přehledové tabulky spolu s minimálním průtokem dosaženým předešlého dne. Takovouto tabulku obsahující všechny záznamové kanály nastavené na průtok a patřící do jedné oblasti (do správy jednoho uživatele) lze vyvolat na monitor stiskem jednoho tlačítka. Tato služba serveru je uživateli datahostingu pravidelně využívána.

Snížení ztrát řízenou regulací tlaku ve vodovodním řadu

Regulace tlaku podle denní křivky

Ke snížení ztrát vodovodního řadu může podstatnou měrou přispět větší snížení tlaku v řadu po dobu nočního minimálního odběru a v menší snížení tlaku v době mimo odběrové ranní a večerní špičky. Řídící jednotka M4016-RV ve spojení s regulačním ventilem dokáže regulovat tlak v řadu podle předem naprogramovaných denních křivek (více v předchozí kapitole „Regulace tlaků a průtoků“).

Dokumenty: 
Prezentace
Datasheet
H1
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Manuál